اینجا همه چی در همه

تو که باشی همه دنیام پر عشقه پر نوره

ششش2